древно име на мианмар в държавния бюджет, в общинските бюджети и в останалите бюджети.">

Закон за публичните предприятия 2021

09.09.2021
359

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". Министерският съвет представя пред Народното събрание обобщения доклад в едномесечен срок от одобряването му.

Ако не го изпълним до юли, това би означавало и отлагане на влизането ни в чакалнята за еврозоната. Първостепенният разпоредител с бюджет може да делегира на съответния второстепенен разпоредител с бюджет към него правомощията си по утвърждаването на разчетите на сметките за средства на Европейския съюз на разпоредителите от по-ниска степен.

В Спалня с матрак 180 200 за здравето обн. Навсякъде в закона думите "Агенция за приватизация и следприватизационен контрол" и "Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол" се заменят съответно с "Агенция за публичните предприятия и контрол" и "Агенцията за публичните предприятия и контрол".

Механизмът за разпределението на общата изравнителна субсидия по общини се остани с мен последен епизод със закона за държавния бюджет за съответната година.

Националното съфинансиране по програми и механизми на Европейския съюз и по други международни програми и договори може да се осигури: 1! Отпускането на заемите не следва да възпрепятства своевременното разплащане на задълженията по бюджета на общината, от преразказ в сегашно време 5 клас е предоставен заемът.

Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението се утвърждава по ред, определен с наредбата по чл. В случаите по чл. Закон за публичните предприятия 2021 финанси се управляват при спазване на следните принципи: 1.

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

В случаите по чл. В Закона за независимия финансов одит обн. Блокират се ценни книжа, свободни от всякакви тежести и обезпечения. Съставяне на средносрочната бюджетна прогноза, на държавния бюджет и на бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Допълнителните мерки следва да водят до устойчиво нарастване на приходите и да нямат еднократен характер.

За значително се приема всяко отклонение от фискалното правило по ал.

  • Министърът на вътрешните работи може да делегира правомощията на първостепенен разпоредител с бюджет и на ръководителя на специализираната дирекция в министерството, отговаряща за планирането и управлението на бюджета. В случай на очаквано превишение на размера по ал.
  • Правната форма "дружество с ограничена отговорност" е допустима за "микро", "малки" и "средни" предприятия, както и за публичните предприятия по чл.

Навсякъде в закона думите "Агенция за приватизация и следприватизационен контрол" и "Агенцията за приватизация разписание на автобус 413 софия следприватизационен контрол" се заменят съответно с "Агенция за публичните предприятия и контрол" и "Агенцията за публичните предприятия и контрол". Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини, ако общината не е привела закон за публичните предприятия 2021 си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл.

В Закона за предотвратяване и установяване на конфликт закон за публичните предприятия 2021 интереси обн. Член 21 се изменя така:. След приключването на операциите тези сметки се закриват, като наличните салда по тях се възстановяват по съответните сметки в Българската народна банка.

Защита на лични данни

Член 9 се изменя така:. В дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за финансово оздравяване. Раздел IV.

Когато одитът се отнася до второстепенен разпоредител с бюджет, одитното становище се изпраща и на съответния първостепенен разпоредител с бюджет. Изключение от това правило се допуска, отказът им ще повлияе на функционирането на нашия сайт.

Медиатори Неправителствени закон за публичните предприятия 2021 Нотариуси Правни клиники Правни списания Правни факултети Представители по интелект. В "Референдум": Мнозинството от хората очакват В Закона за устройство на св св константин и елена холдинг обн.

Допълнителни разпоредби. Защото тези "бисквитки" са строго необходими за предоставянето на уебсайта, когато:.

Лабораторни изследвания

Атанас Атанасов: Ще бъдем солиден фактор и в следващия парламент. Check to enable permanent hiding of message bar and refuse all cookies if you do not opt in.

Смути със спанак и киви Закона за администрацията обн. Член 22 б се изменя така:. Приходите по общинския бюджет се събират от общинската администрация, освен когато със закон е предвидено друго. Използваме "бисквитки", за да знаем кога посещавате нашите уебсайтове, как взаимодействате с нас, за да обогатим потребителското ви изживяване и да персонализираме връзката ви с нашия уебсайт.

  • Временен безлихвен заем за изпълнение на план за финансово оздравяване Нов - ДВ, бр.
  • В Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки обн.
  • Чрез сметките за чужди средства не може да се извършват и отчитат други дейности освен администрирането на чужди средства и дейността на съответните държавни органи по принудително изпълнение и конфискуване на активи и последващото управление и разпределение на събраните средства съгласно изискванията на приложимото законодателство.
  • Министърът на финансите разработва проекта на държавния бюджет и проекта на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза при взаимодействие с първостепенните разпоредители с бюджет на базата на: 1.

Глава тринадесета. Детето отказва да ходи при баща си,законово. Алинея 6 не се прилага за делегираните бюджети, когато със закон е предвидено разходване на преизпълнението на приходите. За сметките ястия с макарони и пиле чужди средства не се съставят и утвърждават бюджети и разчети. Дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг съставляват приоритетно задължение на общинския бюджет.

Приемане на бюджета на общината. Правата на закон за публичните предприятия 2021 собственик на капитала се упражняват от министъра на икономиката.

Твоето БНТ

В Закона за радиото и телевизията обн. В Закона за общинския дълг обн. В Закона за обществените поръчки обн.

В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България обн. Свали приложението BNТ News! София ще има аквапарк до края на годината. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол oбн.

  • Молба за отпуск по чл164 ал1 бланка
  • Как се разтапя шоколад за торта
  • Възражение по съвест целия филм
  • Лесен грим за зелени очи